(osoby fizyczne; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; przedstawiciele,pracownicy, pełnomocnicy dostawców produktów i usług)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dragon Korgul, Prochowski Sp. J. z siedzibą w Gdańsku (80-017) przy Trakcie Św. Wojciecha 223/225, tel.: +48 58 309 02 24, adres e-mail: dragon@dragon.gda.pl.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w następujących celach:
  1. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania.
  2. W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym Dostawcą. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z wykonaniem zawartych przez nas umów.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas, trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  6. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla Klientów

Klauzula informacyjna dla Kandydatów na pracowników

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail