Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – dalej „RODO”, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dragon Korgul, Prochowski Sp. J. z siedzibą w Gdańsku (80-017) przy Trakcie Św. Wojciecha 223/225, tel.: +48 58 309 02 24, adres e-mail: dragon@dragon.gda.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
  4. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

 

Klauzule zgody:

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Dragon Korgul, Prochowski Sp. J. z siedzibą w Gdańsku na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Dragon Korgul, Prochowski Sp. J. z siedzibą w Gdańsku na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

Klauzula informacyjna dla Dostawców produktów i usług

Klauzula informacyjna dla Klientów

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail