Tytuł projektu: Wdrożenie przez ’’Dragon’’, Korgul, Prochowski Sp. J. w Gdańsku innowacyjnej zasłony przeciwsłonecznej segmentowej z bocznymi prowadnicami i systemem napinającym.

Nazwa beneficjenta: „DRAGON” Korgul, Prochowski Sp. J.

Województwo: pomorskie

Powiat: gdański

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość projektu: 2 350 300,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 050 309,00 zł

Projekt obejmuje wdrożenie nowego produktu w postaci innowacyjnych zasłon przeciwsłonecznych segmentowych z bocznymi prowadnicami i systemem napinającym VERANDA PRO. W ramach jego realizacji zostaną zrealizowane następujące działania:

Cel odpowiada bezpośrednio celom Osi priorytetowej 2., wskazanym w SzOOP RPO WP 2014-2020, jakim jest zwiększona zdolność MŚP do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji – nowy produkt będzie obejmował innowacyjną myśl i rozwiązania zaprojektowane od podstaw przez firmę DRAGON Korgul Prochowski Sp. J. W ramach realizacji projektu będzie prowadzona współpraca z firmą Serge Ferrari z Francji, która stanowi rodzaj partnerstwa służący spełnieniu celów projektu oraz znacznie przyspieszy wdrożenie nowej zasłony VERANDA PRO do produkcji.