Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://dragon.gda.pl/ (dalej jako „Strona”).

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Dragon – Korgul, Prochowski Sp. J. z siedzibą w Gdańsku (80-017) przy ul. Trakt Św.Wojciecha 223/225

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dragon@dragon.gda.pl lub pod numerami tel.: +48 58 – 309 02 24, fax: +48 58 – 309 02 25 (Pon. – Pt.:8.00 – 16.00)

Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem.

Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej jako „RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych

Konto użytkownika

Zakładając konto Użytkownik musi podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe,numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta Użytkownik może podać swoje dalej idące dane.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez Administratora przez czas funkcjonowania konta. Gdy Użytkownik zdecyduje się usunąć konto, Administrator usunie również dane w nim zawarte. Zwracamy uwagę na to, że usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Użytkownika z wykorzystaniem konta.

Użytkownik ma możliwość dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili Użytkownik ma również możliwość usunięcia konta. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zamówienia

Składając zamówienie, Użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne,ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane Administratorowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych. Informujemy również, że Administrator ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach przysługuje prawo dostępu do treści danych. Nie ma jednak możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane Użytkowników nie są poddawane automatycznemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Firmy, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe,które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz „stałe” (persistent cookies) – pliki przechowywane  w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików Cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików Cookies w urządzeniu końcowym.

Klauzula informacyjna dla Dostawców produktów i usług

Klauzula informacyjna dla Klientów

Klauzula informacyjna dla Kandydatów na pracowników

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail